Nieuws

Overzicht van enkele belangrijke zorgplannen in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 presenteerde kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Vijf pagina’s van het 172 pagina’s tellende akkoord gaan over de zorg. Tussen 2017 en 2021 wil het nieuwe kabinet niet per se hervormen, maar zeker wel verbeteren. Zo zet het in op goede zorg voor ouderen, preventie en gezondheidsbevordering, curatieve zorg en meer transparantie voor verzekerden. Vandaag zetten we een paar belangrijke zorgpunten uit het regeerakkoord op een rij.

VERPLEEGHUISZORG EN THUISWONENDE OUDEREN

Het demissionaire kabinet zette de plannen al in de steigers en het nieuwe kabinet gaat ermee door: de 2,1 miljard euro voor de verpleeghuiszorg. Er was eigenlijk geen ontkomen aan, want een plan van het Zorginstituut Nederland móet uitgevoerd worden. Wat het Zorginstituut zelf echter niet wist, was dat het prijskaartje dat eraan vastkleeft aanzienlijk is. Demissionair staatssecretaris Van Rijn vindt dat het niet als een verrassing mag komen dat er 2,1 miljard naar de verpleeghuizen gaat. Het is een gezamenlijk resultaat van de politiek.
Hoewel het in het nieuws minder aandacht heeft gekregen, wordt er ook ingezet op de zorg aan thuiswonende ouderen. Het nieuwe kabinet wil ervoor zorgen dat mensen kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. De knelpunten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden aangepakt en het manifest ‘Waardig ouder worden’ wordt opgepakt. Hiervoor maakt het kabinet 180 miljoen euro beschikbaar.

PREVENTIE EN GEZONDHEIDSBEVORDERING

Op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering stelt het kabinet 170 miljoen euro beschikbaar en daarna jaarlijks 20 miljoen. Het is de bedoeling dat er samen met patiëntenorganiaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties een nationaal preventieakkoord wordt gesloten. In dit akkoord wordt met name aandacht besteed aan de aanpak van overgewicht en roken. Andere aandachtspunten zijn problematisch alcoholgebruik, ongewenste (tiener) zwangerschappen en preventie van depressies en zelfdoding.

CURATIEVE ZORG

Het kabinet wil meer zorg laten plaatsvinden in de eerstelijn in plaats van in de tweede lijn. Onnodige zorg moet voorkomen worden. In een nieuw hoofdlijnenakkoord dat in 2019 ingaat, worden afspraken gemaakt over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz), wijkverpleging en huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Ook de kosten van hulp- en geneesmiddelen moeten ingeperkt worden en dat wil het kabinet doen door scherper in te kopen en het zogenoemde geneesmiddelenvergoedingssysteem te herberekenen. Onder curatieve zorg valt ook de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Deze blijft beschikbaar in de vorm van subsidie, maar wordt geen onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.

ZORGVERZEKERAARS MOETEN TRANSPARANTER WORDEN

Begin 2020 wordt bekeken of het aanbod van budgetpolissen is afgenomen. Hoewel deze aansluiten bij de wensen van verzekerden, hebben de budgetpolissen af en toe een negatief effect op de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel. De aanpassing van de risicovervenging moet ervoor zorgen dat het aantal van deze polissen afneemt. Door meer transparantie vanuit de zorgverzekeraars moet bovendien voorkomen worden dat verzekeraars eenzelfde soort polis aanbieden, maar hiervoor verschillende prijzen vragen. Het kabinet stelt ook de kwaliteit van de zorginkoop centraal. Dit betekent dat zorgverzekeraars én zorgaanbieders transparant moeten zijn over de kwaliteit van het zorgaanbod.

MAATREGELEN WACHTTIJDEN GGZ

Als de huidige maatregelen tegen de wachttijden in de ggz niet voldoende zijn, onderneemt het nieuwe kabinet meer actie. Het kan zijn dat dan regionale doorzettingsmacht wordt ingezet.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg behoeft een betere samenwerking. Daarom is er een integrale aanpak nodig van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders. In deze aanpak worden onderwerpen als zorg, ondersteuning, participatie, scholing en schuldaanpak vastgelegd. Tevens is het de bedoeling om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor cliënten die deze vorm van zorg nodig hebben. Tot slot besteed het kabinet ook aandacht aan de verwarde personenproblematiek. Zo zijn er op regionaal niveau voldoende crisisplaatsen nodig en moet er altijd vervolg zorg aanwezig zijn.

AANDACHT VOOR JEUGDZORG

De staatscommissie herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De onderzoeken zoals aanbevolen door de staatscommissie zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht. Bij wetgeving die hieruit volgt is het belang van het kind leidend.
De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jongeren. Knelpunten die daaruit blijken, worden aangepakt. De ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp krijgt een vervolg.
Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.

WAJONG

De plannen om Wajongers te korten op hun uitkering, blijven onveranderd. Met ingang van 2018 wordt de Wajong-uitkering verlaagd van 75 procent naar 70 procent van het wettelijke minimumloon. De verlaging is bedoeld om mensen te stimuleren om aan het werk te gaan.

MEDISCH-ETHISCHE KWESTIES

De plannen voor medisch-ethische kwesties als een zelfgekozen levenseinde en de Embryowet zijn al uitgebreid besproken in de media. Dit zijn lastige onderwerpen die veel uitleg behoeven. Om die reden verwijzen we u door naar het gehele regeerakkoord. Op pagina 26 vindt u de uitgebreide uitleg rondom de medisch-ethische onderwerpen.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net