Nieuws

Tweede kamer akkoord met WMO 2015

In april 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit betekent onder andere dat de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf met ingang van 2015 overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Volwassenen die deze hulp nodig hebben omdat ze zich sociaal niet goed kunnen redden, psychische problemen hebben of een lichamelijke of verstandelijke handicap, kunnen met ingang van 2015 terecht bij de gemeente. Zo beslist de gemeente bijvoorbeeld over de noodzaak van dagopvang van een dementerende oudere om de familie tijdelijk te ontlasten. Eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers en diens netwerk staan centraal.

De Wet langdurige zorg (Wlz) komt in plaats van de AWBZ. De Wlz is er voor alle mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen. Kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen hebben op grond van deze wet recht op persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling.
AWBZ begeleiding naar Jeugdwet
Voor jeugd tot 18 jaar wordt begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf met ingang van 2015 gefinancierd uit de Jeugdwet. Wanneer een autistisch kind bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het organiseren van een dag structuur, kunnen de ouders een aanvraag indienen bij de gemeente.

Andere rol gemeenten

Mensen willen én moeten langer zelfstandig blijven wonen. Zij zullen meer gebruik maken van het eigen sociale netwerk en minder een vanzelfsprekend beroep kunnen doen op zorg. Dat betekent een andere rol voor gemeenten. Gemeenten kunnen sociale cohesie en de participatiemogelijkheden van burgers versterken en nieuwe en bestaande voorzieningen laten aansluiten op de veranderde situatie.

wmo

Bron: Ministerie van VWS

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net